We Believe

  

Ἡ μὲν γὰρ ἐκκλησία, καίπερ καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη, παρὰ δὲ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν ἐκείνων μαθητῶν παραλαβοῦσα τὴν [πίστιν]

The Church, though scattered through the whole world to the ends of the earth, has received from the Apostles and their disciples the faith

Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν πατέρα παντοκράτορα,

We believe in one God the Father Almighty,

τὸν τῶν ἀπάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·

Maker of all things visible and invisible;

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

And in one Lord Jesus Christ,

τὸν τοῦ θεοῦ λόγον,

the Logos of God,

φῶς ἐκ φωτὸς,

Light of Light,

ζωὴν ἐκ ζωῆς,

Life of Life,

υἱὸν μονογενῆ,

the only-born Son,

πρωτότοκον πάσης κτίσεως,

the first-born of every creature,

πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ θεοῦ πατρὸς γεγεννημένον,

begotten of God the Father before all ages,

δἰ οὗ καὶ ἐγένετο τὰ πάντα·

by whom also all things were made;

τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα καὶ ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον,

who for our salvation was made flesh and made his home among men;

καὶ παθόντα,

and suffered;

καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

and rose on the third day;

καὶ ἀνελθόντα πρὸς τὸν πατέρα,

and ascended to the Father;

καὶ ἥξοντα πάλιν ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

and will come again in glory, to judge the quick and the dead.

[Πιστεύομεν] καὶ εἰς ἕν πνεῦμα ἅγιον.

[We believe] also in one Holy Ghost.

Καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,

And in one baptism of repentance for the remission of sins;

καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,

and in one holy Universal (Arian) Church;

καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν,

and in the resurrection of the flesh,

καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

and in life everlasting.

Τούτων ἕκαστον εἶναι καὶ ὑπάρχειν πιστεύοντες, πατέρα ἀληθῶς πατέρα καὶ υἱὸν ἀληθῶς υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον ἀληθῶς πνεῦμα ἅγιον, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἀποστέλλων εἰς τὸ κήρυγμα τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς εἶπε· πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος.

We believe that each of these is and exists, the Father truly Father, and the Son truly Son, and the Holy Ghost truly Holy Ghost; even as our Lord when sending forth his disciples to preach, said: 'Go and make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.'

'And concerning these things we affirm that we so hold and so think, and have of old so held, and will so hold till death, and stand steadfast in this faith, anathematizing all ungodly heresy. We testify before Almighty God the Only True GOD, and our Lord Jesus Christ that we believe all this in heart and soul, and we now so think and speak in truth, being able to show by scriptural evidence and to convince you that we in past times so believed and preached accordingly.

Having then this faith (from the beginning of the Church and holding it to the end) before God and Christ we anathematize all heretical false doctrine. And if any one, contrary to the right faith of the Scriptures, says the one God of the law and the prophets, but denies Christ to be the Son of God, he is a liar, even as also is his father the devil, and is a Jew falsely so called, being possessed of mere carnal circumcision. If any one confesses Christ Jesus the Lord, but denies the God of the law and of the prophets, saying that the Father of Christ is not the Maker of heaven and earth, he has not continued in the truth any more than his father the devil, and is a disciple of Simon Magus, not of the Holy Spirit. If any one says there is one God, and also confesses Christ Jesus, but thinks the Lord to be a mere man, and not the only-begotten God, and Wisdom, and the Word of God, and deems Him to consist merely of a soul and body, such an one is a serpent, that preaches deceit and error for the destruction of men. And such a man is poor in understanding, even as by name he is an Ebionite, and so also he who says that the Son is; the Archangel Michael and/or consubstantial with the Father and the Spirit a Trinity “three whos in one what” , Unbegotten, Uncreated, the Almighty, let him be accursed. Trinitarianism, Gnosticism, Socinianism or circumcision for the gentile let them be accursed. And if he denies Christ a creation and existence as a living person at the beginning but is a thought only before the world was let him be accursed. Teaching not as the divine Scriptures have handed down as each of the true forenamed creedal statements; and if a man teaches or preaches any thing else contrary to what we have received, let him be accursed.

Ἡμεῖς γὰρ πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν θείων γραϕῶν παραδεδομένοις ὑπό τε τῶν προφητῶν καὶ ἀπστόλων ἀληθινῶς καὶ ἐμφόβως καὶ πιστεύομεν καὶ ἀκολουθοῦμεν.

For we truly and clearly both believe and follow all things from the holy Scriptures that have been transmitted to us by the Prophets and Apostles.

This is the Universal Arian faith; which every man should believe truly and firmly.

© 2016 All Rights Reserved.

 

 

 

 

Judaism and Arianism the same faith...

The Mediator of God

And the Word of the Lord  created man in His likeness, in the likeness of the presence of the Lord He created him, the male and his yoke-fellow He created them. (Gen 1:27 JTE ) Jerusalem Targum English

This shows that the Jewish understanding of this verse is compatible with the understanding from Arianism. The Word of the Lord in the Targum maybe where John gets his understanding of the word.  this is to give us as Arians credence That we not only have the right perspective the Jesus and the father but that it is also the way they believed in Judaism. Arianism can coexist with the theology of the Jews who used this book for theology. Trinitarians want to say that this points towards the doctrine of the trinity, but that is absolutely a false assumption.

So we must answer a few questions about Why would the Jews leave that this was the word of the Lord and not God himself?

Genesis 1:27 UAB And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

When we look at the English Bible, we see that someone called “God” created man in his own image, and after we see it say, “ in the image of God” it seems like it's speaking about another being who also shares “likeness and image” next it says “he” being the first God mentioned. The “him” is talking about Adam. “Male and female created he them” referencing that also Eve was made.  If we examine the verse it's very curious why would the bible structure this sentence to seem as though there are to being mentioned and not just one. Now you have to understand what Arianism believes before you think that I am making an argument that there are two gods in existence speaking about most high beings  this is not what I'm saying. In Arianism, we believe that Jesus was born after the likeness nature form of God to share kind of species with God. And that Jesus is the sole one whoever's come into existence in this way. We get that from John chapter 1 verse 18 that says Jesus is the only one born like God  talking about his nature status.

This is absolutely understandable that it would be the word of the Lord in the Targum because the New Testament says that all things come into existence through Christ.

Col 1:15 UAB who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; 16 for in him were all things created, in the heavens and upon the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and unto him; 17 and he is before all things, and in him all things consist.

So the understanding comes full circle when we see that the word who is Jesus  is through whom all things came to exist. So this ancient document is actually in harmony with the gospel.   The New Testament and the Old Testament are not insisting on or inferring a trinity here. What is to be understood is that there is a being who is through whom God is creating things. It is interesting that ancient Judaism understood the concept of someone existing like this. It was common knowledge.  What happened during the time of Christ was that they never expected for that being to come and to become a human on earth. We  can see how they misunderstood end how they understood by what they said to Jesus.

17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. 18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. (Joh 5:17-18 KJV)

And this is what it means to be equal with God to be existing in like substance with The Father but not still attached to the Father or commingled. that's what the doctrine of the Trinity  assumes.  to make a created being elevated to be a part of God is idolatry in the eyes of Arianism.

Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. (Gen 1:26 KJV)

What we're finding is that Judaism understood God as having someone who is not God through home the worlds were made. And this shows how Arianism is consistent with ancient Jewish theology. The Jews may not agree on who we say the word of the Lord is. However, we both agree that someone who is not God operated in this capacity. When you think about the doctrine of the trinity you realize that the Old Testament does not have any examples of the doctrine of the trinity. No one in Judaism fathomed God is three persons in one unity. And so that begs the question God decided only to reveal himself as a trinity in the New Testament? However, that's not actually what's going on here. God was never a trinity and was at no time intended to be understood as a trinity. That's why you don't see it in the Old Testament because it's not biblical. However, if you look at what Arianism says, and you look at the ancient Jewish theology it's the same. The question only is who is that. However, I've heard many preachers try to claim that because there are these nuances in the Word that it is cooperating with the story of the doctrine of the Trinity. And that is an absolute  falsehood.

When teachers used verses like this to tell you how the Trinity was in some infantile form in the Old Testament. I realized that everything they're saying about what the scripture says will support the idea that God is using someone else who is not God, which is Arianism. and if they identify this other person as Jesus  it supports  arianism.

With that in mind, we can see Arianism and the ideas in Arianism have existed even in Judaism prior to the arrival of Christ. Which there had to be a consistent theology from the Old Testament transfer to the New Testament. In Arianism you have a unchanged idea or theology about the situation.

When the Bible says in Gen 1v26  we are seeing that a plural pronoun is being used there. We can understand how Elohim, which is plural means one none the less. However, when you use plural pronouns, the Bible is showing you that there are two individuals here and not just one speaking to himself. That would go against modalism and show that modalism is not biblical either by  this verse. Even in the Jewish Bible they are forced to use the word us and our in their text.because it is in the Bible.

So as we can see so far the ancient Jewish theology has a separate  being through whom God created man. And this being is not God himself. So this understanding  would be our faith which is Arianism.

And there is more evidence of ancient Judaism agreeing with white Arianism believes.  in the same Book of Genesis chapter 3 First night we see in the theological book of Judaism this entry for the verse.

9 walking in the garden in the strength of the day...And the Word of the Lord God called to Adam, and said to him, Behold, the world which I have created is manifest before Me; and how thinkest thou that the place in the midst whereof thou art, is not revealed before Me? Where is the commandment that I taught thee? (Gen 3:9 JTE Jerusalem Targum English

Again, we see possibly if we're John gets the understanding that Jesus is the word. It says that the word of the Lord was walking in the garden.  In the biblical text we see that the Bible says God walked in the cool of the day.

8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the ga rden. 9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? (Gen 3:8-9 KJV)

What's peculiar about this and the main reason why the commentary on the Bible says the word of the Lord instead of God almighty is because God cannot be seen. Given the plural pronouns they understood that it meant more than one  in the story of creation. Now let me reiterate I'm not saying there are two gods there is one God and one Son of God. However, because Jesus is the mediator between God and man, Jesus is there representing  God to Adam and Eve.

if you will notice Adam and Eve heard the voice of the Lord walking in the cool of the day . Now there're a couple of ways you can realize that the voice of the Lord could also be implied as the word of the Lord was walking in the garden.  Because honestly you cannot hear a voice walking in the garden. However, you can hear someone called the word walking in the garden. Adam and Eve knew that they were the only 2 there in the garden. So hearing someone walk up it was safe to assume who it was. This is because they have seen him before and knew he was approaching. However, all of these things are impossible with God almighty because he is invisible. And the Bible says that no one has ever seen God in John 1:18. So the Bible is telling us that it was not God who is there but the word of God. And this is who they were hiding from. So as you can see Jewish theology supports Arianism and Arianism reinforces the Jewish theology. So as we can see the understanding is the same from Judaism to Arianism. It's a smooth and clean transition and not a new doctrine.

Genesis 11:7 Come, let us[ER1]  go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. (Gen 11:7 BBE) [ER1]“Us” is speaking of GOD going down with his Son Yeshua

As we can see from  disperse that again we see Arianism.  when it says let us go down that is a plural pronoun in the Bible.  God is directing his son to go down and confuse the language of the people.  now you may be asking why I say only the Son He's going to go down. That is because God is all around already for the only one who needs to move is the one who is not everywhere at once. So the Son was the one who had to move down to the Earth.  And the biblical text will continue to repeatedly reveal an Arian view point in the Old Testament. And you'll see as we continue to do these Bible studies the depth to which this truth is being revealed.

How Arianism answers John 1:1

25+ NT Proofs That Yeshua (Jesus) Is Not The Most High G-D